VREDNOTENJE PODATKOV, INFORMACIJ IN DIGITALNIH VSEBIN

Ko boš predelal vsebino te spletne strani, boš znal:

 • našteti kriterije, po katerih ocenimo zanesljivost podatka,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove spletni naslov spletne strani, na katerem si podatek našel,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove njegov avtor,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove datum njegove objave,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove dejstvo, da je podatek redno posodobljen,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove to, komu je podatek namenjen,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove (ne)objektivnost avtorja,
 • razložiti, kaj o zanesljivosti podatka pove avtorjev stil pisanja.

Poudarki

Različni kriteriji, ki nam pomagajo pri vrednotenju podatkov s spleta, pokrivajo naslednja področja:

avtorstvo, objektivnost, avtentičnost, zanesljivost, pravočasnost, ustreznost, učinkovitost.

Splet je na voljo vsem, ki podatke iščejo in prav tako tudi tistim, ki jih želijo objaviti. Ker ni nobenih ovir pri objavljanju podatkov na spletu, so podatki lahko netočni, neuporabni ali celo namerno zavajajoči. Zato je pomembno, da vsak izmed nas dobro presodi najdene podatke in jih vrednotiti po vsaj nekaj kriterijih (Brodnik idr., 2018). 

Kako se prepričati, da so podatki zanesljivi?

Sledimo naslednjim kriterijem, ki nam bodo pri tem pomagali.

1. Nekaj nam o zanesljivosti pove že spletni naslov (Brodnik idr., 2018).

2. Drugi kriterij je avtorstvo spletne strani, ki ga je lažje določiti, saj je podatek običajno objavljen kar na spletni strani. Dobro je, da je ime avtorja jasno vidno na začetku ali na dnu spletne strani skupaj s kontaktnimi podatki avtorja (elektronski naslov, telefon, naslov) (Brodnik idr., 2018).

Če je avtor povezan s kakšno organizacijo, bi to moralo biti zapisno na vidnem mestu. Priporočljivo je preveriti avtorjevo izobrazbo, izkušnje in ugled s področja, ki ga raziskujemo. Podatek je bolj zanesljiv, če ga je objavil ugleden avtor ali ugledna organizacija ali pa strokovnjak s tega področja (Brodnik idr., 2018).

avtor

3. Zanesljivost in verodostojnost podatkov je odvisna tudi od starosti objave podatka. V vsebini bi se moral jasno videti datum nastanka. To je še posebej pomembno danes, ko se podatki zelo hitro spreminjajo in ko strani velikokrat vsebujejo zastarele podatke (Brodnik idr., 2018).

 

Koledar

4. Vir (npr. spletna stran) je bolj zanesljiv, če je pregledan in posodobljen, saj tako vemo, da avtor spremlja spremembe in jih dodaja v vsebino (Brodnik idr., 2018).

V viru poskusimo najti datum posodobitve ali številko različice. Prav tako je podatek bolj zanesljiv, če je vzeti iz knjig ali virov, ki so pred objavo pregledani s stani strokovnjakov ali če so podatki s spletne strani, ki so pod nadzorom urednikov (Brodnik idr., 2018).

Pregled vsebine

5. Poskusimo oceniti, komu je avtor namenil gradivo (Brodnik idr., 2018):

 • Ali je vsebina namenjena strokovni ali nestrokovni javnosti?
 • Ali je zapisana v preprostem jeziku, v strokovnem jeziku ali pa v jeziku, ki je preveč zahteven za naše potrebe?

6. Poskusimo ugotoviti, ali so avtorjeve navedbe objektivne. Preverimo, ali je avtor zapisal svoje mnenje ali znana dejstva (Brodnik idr., 2018).

 

Je zapisano mnenje ali so dejstva?

Včasih je težko preveriti, ali gre za mnenje ali za dejstvo. Izkušeni avtorji znajo pisati tako, da imamo občutek, da govorijo o dejstvih, v resnici pa na svoj način razlagajo podatke in jih s tem spreminjajo v mnenje.

Dejstva morajo biti podprta z raziskavami in taka, da jih lahko preverimo. Preverimo, ali se to, kar je napisal avtor, ujema s tem, kar pišejo drugi avtorji.

Bolj kot se avtorjevo mnenje razlikuje od mnenja ostalih avtorjev, bolj moramo biti previdni. Avtor ali organizacija lahko podatke namerno ali nenamerno izpustijo ali predstavijo na drugačen način.

(Brodnik idr., 2018)

Mnenje in dejstvo

7. V najdenem viru pogledamo stil pisanja.

 • Ali je avtor vsebino zapisal urejeno?
 • Ali je jasno, kaj je glavna ideja napisanega?
 • Ali je vsebina enostavna za branje?


Če neka vsebina vsebuje veliko pravopisnih napak ali pa je spletna stran neurejena, lahko podvomimo v zapisane podatke (Brodnik idr., 2018).

Obkljukani kriteriji

Pri iskanju podatkov s pomočjo iskalnikov je potrebno vedeti, da iskalniki (Google, Najdi.si in ostali) ne razvrščajo strani po zanesljivosti in točnosti podatkov. Iskalniki delujejo na osnovni različnih algoritmov. Nekateri bolj razvrščajo komercialne strani, drugi strani z več ogledi (Brodnik idr., 2018).

Splošno pravilo torej je, da je potrebno podatke s spleta vedno vrednotiti. Podatke iz zanesljivih virov (strani vladnih organizacij, spoštovani avtorji …) lahko hitreje vzamemo za resnične in zanesljive. Veliko bolj je potrebno biti previden pri zasebnih spletnih straneh ali blogih. Nikoli ne bi smeli uporabiti podatka z interneta, ki ga ne moremo preveriti ali dokazati (Brodnik idr., 2018).

Učitelj Digi je svojim učencem pripravil tudi nekaj pomožnih vprašanj, s katerimi si pomagajo, kadar vrednotijo vir. Ta vprašanja je delil tudi s teboj.

Avtor je tisti, ki je ustvaril zapis, izdelal izdelek.

 • Kdo je ustvaril podatek in zakaj?
 • Ali prepoznamo avtorja in njegovo delo?
 • Kakšno znanje ali spretnosti ima s tega področja?
 • Ali so predstavljena dejstva ali mnenja?
 • Ali je avtor napisal še kaj drugega?
 • Ali avtor sprejema druge poglede in teorije?

Objektivnost je lastnost, da ne ravnamo glede na naša osebna mnenja, ampak glede na dejstva.

 • Ali je podatek pristranski?
 • Je podatek objektiven?
 • Ali prispevek temelji na dejstvih ali na mnenju?
 • Kakšen je vpliv sponzorstva na prikazovanje podatkov?
 • Ali so predstavljeni različni pogledi na isti podatek?
 • Je lahko informacija mišljena kot humorna, šaljiva?

Avtentičnost je lastnost, ki izraža resničnost, verodostojnost vira ali podatka.

 • Je vir poznan?
 • Od kod izvira originalni, prvotni podatek?
 • Ali smo podatek pridobili od znane in cenjene organizacije?
 • Ali so podatek preverili tudi drugi?
 • Ali so originalni viri dokumentirani?
 • Ali so viri pravilno citirani in navedeni?

Zanesljivost je lastnost, ki izraža pravilnost vira ali podatka.

 • Ali je podatek točen? Razmislimo o izvoru podatka.
 • Ali je vir vreden zaupanja?
 • Ali kdo financira vir?
 • Ali podatek prihaja iz šole, podjetja ali od posameznika?
 • Kaj je glavni namen vira podatka: obveščati, prepričevati, prodajati?

Pravočasnost je lastnost, ki se nanaša na čas v povezavi z virom ali podatkom.

 • Ali je podatek veljaven?
 • Ali je na strani zapisan datum nastanka in datum zadnje spremembe?
 • Kako aktualne so povezave? Ali so še delujoče?
 • Koliko stari viri so uporabljeni?

Ustreznost je lastnost vira ali podatka, da ima za nas zaželjene značilnosti.

 • Ali je podatek uporaben? Ali sploh potrebujemo ta podatek?
 • Ali podatek vsebuje dovolj širine in globine?
 • Ali je podatek zapisan v uporabni obliki (beseda, slika, graf, zvok ali video)?
 • Ali so dejstva povečala naše znanje o tem predmetu?
 • Ali bodo ti podatki koristni za nas?

Učinkovitost je lastnost vira ali podatka, da ima tak učinek, kot smo si želeli, pričakovali.

 • Ali je podatek vreden našega napora?
 • Ali je podatek dobro strukturiran, urejen? Ali vključuje kazalo vsebine, menije?
 • Ali je podatek predstavljen na takšen način, da je enostaven za uporabo (graf, pisava, naslovi)?
 • Ali smo hitro prišli do podatka?

Reši še spodnji dve nalogi, da utrdiš svoje znanje.

Vsebina na tej spletni strani je povzeta po:

 • Brodnik, V., Krajnc, R., Bregač, Š., Sirnik, M., & Polšak, A. (2018). Spodbujanje razvoja veščin dela z viri s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Asses[s]ment of Transversal Skills – ATS2020 (V. Brodnik, Ed.; Spletna izd.). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/VescineDelaZViri/

Vse slike na tej spletni strani imajo licenco CC0 1.0

Dostopnost